مشخصات کتاب
عنوان کتاب:
شناخت دناي غرب

تألیف:
دکتر میراحمد هاشمی فرد

چاپ دوّم:
2012

زبان:
فارسی

شماره صفحات:


شماره اي اس بي ‌‌اِ‌ن:
9781449096632  - جلد نرم

9781449096649  -  جلد ضخیم

9781449096656 -  کتاب الکترونیک

Book Title:
Shenakht-e Donya-ye Gharb  
(Understanding the Western World)

Author:
Dr. Mirahmad Hashemifard

Second Print:
2012

Language:
Persian (Farsi)

Number of Pages:
670 pages Illustrated

ISBN #:
Softcover - 9781449096632

Hardcover - 9781449096649

E-Book - 9781449096656
صفحه با تصاویر
670
Book Specifications
شناخت شما از غرب سکولار چیست؟
ایرانیان اساساً غرب را در پیشرفت علم و صنعت و تکنولوژی
و نیز در قدرت نظامی و اقتصادی اش می شناسند، باضافه
آزادی های فردی و اجتمایی برخاسته از سیستم لیبرال
دموکراسی. البته بیشتر اینها مربوط به قرون اخیر میباشد
هدف  در ارائه این کتاب بحث در مورد موضوعات بالا که دائماً
در رسانه های عمومی و تبلیغی منعکس میشود و همه کم و
بیش با آنها آشنا یی دارند نیست.  بلکه آشنایی با سِیر
تاریخی، اجتمایی، مذهبی و فرهنگی دنیای غرب است که غرب
باستان محدود در اروپا را به غرب امروز که از اروپا تا قاره
امریکا کشیده شده مبدل ساخته است
در واقع این کتاب منحصر بفرد برای ایرانیان، که دنیای غرب
سکولار امروز با فرهنگ مسیحی- یهودی را بدون اطلاع از
سوابق آن، بر مبنای اصول ارزشی و اعتقادی، و هویت
فرهنگی خودشان مورد ارزیابی و سنجش قرار میدهند، نوشته
شده است
چه مطالبی در این کتاب مورد بحث قرار گرفته؟
Shenakht-e Donya-ye Gharb

By
Dr. Mirahmad Hashemifard
زندگی مردم تسلط داشت.  لذا برای اینکه غرب را بشناسیم لازم است، ولو باختصار،  با سیر و
روندی را که غرب در طول این قرون تا عصر حاضر طی کرده آشنا شویم.  بنا بر این در این
کتاب رویدادهای مهمی که از چندین قرن قبل از قرون وسطا، از زمان اِشغال بخش وسیعی از
سرزمین های شرق بوسیله غرب پس از حمله اسکندر به امپراتوری ایران به بعد، رخ داده مورد
بحث و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  از جمله:  توسعه فرهنگ هلنیستی یونانی و فرهنگ
رومی بر مشرق زمین  -  چگونگی پیدایش دین مسیحی -  اضمحلال امپراتوری روم غربی
وشروع قرون وسطا  -  قدرت گرفتن کلیسای کاتولیک رومی  -  تفتیش عقاید مذهبی -  رُنسانس
-  فساد در واتیکان -  نهضت اصلاحات مذهبی یا پروتستانیسم  -   و بسیاری رویدادهای دیگر
پس از آن که در فهرست مندرجات این کتاب دیده می شود
در این جهان وابسته پر رقابت که روابط قدرت ها بر پایه های  منافع، نیاز ها، ایدئولوژی و
فرهنگ قرار دارد، برای درک بهتر دنیای غرب سکولار، آشنایی نزدیک با مطالب مورد بحث در
این کتاب ضروری است
این کتاب در انتشاراتی آترهاوس در امریکا بچاپ رسیده است و آنرا  میتوان با مراجعه به صفحه
تهیه کتاب در این وب سایت آز طریق تلفن های رایگان یا وب سایت ها تهیه نمود
غرب سکولار تا رسیدن به یک جامعه پیشرفته امروز، یک راه طولانی در دو هزاره گذشته پیموده
است.  بویژه از دوران قرون وسطا که سیستم سلسله مراتبی مسیحیت یا کلیسا برجامعه و
شناخت دنیای غرب
تألیف
دکتر میراحمد هاشمی فرد