خرید از طریق تلفن
با تلفن رایگان ناشر، و دادن
1-888-728-8467
Ext. 5040

9am - 5pm EST
Monday - Friday
خرید از طریق انلاین
عنوان کتاب یا اسم کامل مؤلف یا شماره
آی اس بی اِن
از وب سایت ناشر
و یا وب سایت های زیر
Shenakht-e Donya-ye Gharb

By
Dr. Mirahmad Hashemifard
شناخت دنیای غرب
تألیف
دکتر میراحمد هاشمی فرد
All rights reserved.