تماس با مؤلف
Send an email to
mhashemifard@yahoo.com
mhashemifard@yahoo.com
Contact the Author
از طریق ایمیل زیر
Shenakht-e Donya-ye Gharb

By
Dr. Mirahmad Hashemifard
شناخت دنیای غرب
تألیف
دکتر میراحمد هاشمی فرد
All rights reserved.